ยอมเพราะรัก		คำร้อง/ทำนอง ไพรัช นามวงศ์

==============================

ความรักของพระเป็นเจ้า นั้นงามเป็นดั่งคำสัญญา
พระบุตรมารับโทษา ยกบาปของเราทั้งมวล
โปรดทรงพระเมตตา ช่วยเราสู่ยังทางที่ควร
และขอโปรดประทาน ให้เรามีความสันติเทอญ