สิริเลิศล้ำ

==================================

(รับ) สิริเลิศล้ำนำสู่ทรงชัย สันติหลั่งสู่ใจสาธุชนเทอญ

1. พระบิดาลูกก้มกราบกรานสรรเสริญวันทา สิ้นสุดจิตใจ
2. ลูกถวายบังคมพระบุตรผู้ยิ่งใหญ่ ทรงไถ่โทษเรา
3. โอ้พระจิตความรักของทรงฤทธิ์ซึมซาบ ลูกกราบบูชา