เชิญร้องบรรเลง 				อ.ประจงกิจ

============================================

1. วันนี้เราแสนยินดี ฤดีเปรมปรีดิ์สุขใจ ฤทัยร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน
ดวงมานเริงรื่นสราญ แซ่ซ้องร้องขับขาน ประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้า

(รับ) เชิญชาวเราร้องบรรเลง ด้วยเพลงสดุดี สรรเสริญพระภูมี พระตรีเอกภาพ
ซาบซึ้งในพระการุญ ขอเทิดทูนก้มกราบ ตลอดชีวิตตราบ นิรันดร์

2. เชิญชาวเราพากันมา พร้อมใจร่วมภาวนา ยกกายใจและวิญญาณหาพระองค์
ภาระหน้าที่ทั้งหลาย ถวายด้วยเจตจำนง ประสงค์เป็นเครื่องสักการบูชา

3. เชิญเรามาสดุดี ชุลีพระผู้ทรงชัย แซ่ซ้องสรรเสริญด้วยใจยินดี
แด่พระบิดาภูมี พระบุตรพระจิตฤทธี พระตรีเอกานุภาพหนึ่งเดียว