แสงทองส่องโลก   		ส.ศรีประมงค์

===========================

(รับ) ท่านคือแสงทองส่องโลกา ท่านมาและตามพระองค์
หากท่านเดินในความจริง ท่านจะพบความจริงนิรันดร์
สิ่งนั้นท่านได้ทำและท่านได้เป็น

1. เสาะหาผู้คนที่เดินนอกทางความจริง ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเอกา
แบ่งปันอาณาจักรสวรรค์เช่นกันแก่วิญญาณ์
เรียนรู้ว่านภาอยู่เหนือโลกฉันใด

2. ความหวังจงนำให้แก่มวลชนทั่วไป ข่าวดีประกาศให้ทั่วโลกา
จงนำความสุขหรรษาไปสู่หมู่ประชา ร้องเพลงยินดีปรีดาถวายพระองค์