บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 16) ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้า
ให้พ้นจากเงื้อมมือของคนบาป

บทสร้อยที่ 17) โปรดตัดสินความ ของข้าพเจ้า
โปรดป้องกันข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพของพระองค์

บทสร้อยที่ 18) ข้าแต่พระบิดา ถ้าจำเป็นต้องดื่มถ้วยความทุกข์นี้
ก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์

บทสร้อยที่ 19) เราเป็นเมษาบาลที่ดี เราย่อมสละชีวิต
เพื่อฝูงแกะของเรา อัลเลลูยา