หน้าที่แพร่ธรรม    		บ.พานุพันธ์

===========================

1) พระทรงโปรดส่งเราไปไขแจ้งข่าวดี ยังทุกที่ถิ่นฐานไกลหรือใกล้เช่นกัน
พระทรงโปรดส่งเราให้กระทำหน้าที่ ผู้แพร่ธรรมล้ำลึกพระศาสนา

(รับ) เชิญพร้อมกันร่วมยินดี พร้อมใจด้วยหทัยยึดมั่นทำงานอันยิ่งใหญ่
นำทุกหมู่ให้ได้มารู้จักองค์พระคริสต์ราชาองค์พระเจ้าของเรา

2) พระทรงโปรดส่งเราไปเผยแพร่ข่าวดี ในทุกที่ถิ่นฐานยังทุกชาติภาษา
แม้นใครเชื่อศรัทธาฟังคำพระดลใจ รอดวิญญาณสมใจดังปรารถนา

3) พระทรงโปรดส่งเราไปหาผู้ผิดหลง เดินพลาดผิดทางสวรรค์ยอมแพ้พ่ายอธรรม
พระทรงโปรดส่งเราให้กระทำหน้าที่ ช่วยวิญญาณค้นพบทางแห่งสวรรค์