บทเพลงสดุดีที่ 100  (ชาวโลกทั้งหลาย)  	พ.อานามวัฒน์

=======================================

1) ชาวโลกทั้งหลาย ขอเชิญถวาย บทเพลงสดุดี
แด่พระเป็นเจ้า เข้าเฝ้าภูมี ด้วยพระองค์นี้ ที่สร้างเรามา

2) ทรงเป็นเจ้าของ ทั้งทรงคุ้มครอง สุขสันต์หรรษา
เชิญสู่วิหาร ก้มกราบโมทนา สรรเสริญบูชา ด้วยกตัญญู

3) พระเจ้าประเสริฐ ความรักล้ำเลิศ ไม่มีใครสู้
สัจจะของพระองค์ ดำรงเชิดชู ตั้งมั่นคงอยู่ นิรันดร์กาลเทอญ