บทยอพระเกียรติท้ายบท-อาแมน	ทำนอง : พ.อานามวัฒน์

เรียบเรียงเสียงประสาน : อ.อายุ นามเทพ
====================================

(พระสงฆ์ก่อ)
อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า
และในพระคริสตเจ้า ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร

(สัตบุรุษรับ)
อาแมน อาแมน อาแมน อาแมน