หยดน้ำในพระโลหิต  			Lazarus

=====================================

1) คือแผ่นปังที่มอบถวาย เป็นแรงกายหยาดเหงื่อของชาวประชา
เป็นผลงานที่มอบด้วยใจศรัทธา อาจดูไร้ค่าแต่พระองค์จะทรงรับไว้

2) คือองุ่นที่กลั่นออกมา พระทรงเมตตามอบไว้ให้เป็นเครื่องหมาย
ปังและองุ่นเปลี่ยนโลหิตพระกาย คุณค่ามากมายแต่ลูกนี้ไม่มีสิ่งใด

3) หยดน้ำที่หลั่งลงในพระโลหิต คือชีวิตของลูกที่มอบถวาย
อาจไม่มีค่าใดเทียบเทียมพระองค์ แต่ขอเพียงลูกได้ร่วมส่วนในบูชา

4) คือชีวิตที่อยู่ในพระ จะไม่เลยละร่วมบูชากับพระทรงชัย
หยดน้ำหยดหนึ่งคือทั้งชีวิตจิตใจ ที่ร่วมอยู่ในบูชาขององค์พระบุตร