ปังสวรรค์				ส.สรรสร้างกิจ

=======================================

(รับ) โอ้ปังจากแดนสวรรค์ องค์ชีวันของเราทุกคน
ประทานจากฟ้าเบื้องบน นำปวงชนสู่ชีวิตนิรันดร์

1) รับพระองค์ด้วยรักศรัทธา(ด้วยรักศรัทธา) นี่กายาองค์พระเยซู
ยอมทนอดสูเพื่อไถ่โทษวิญญาณ บนกางเขนพระองค์ทรงทุกข์ทรมาน
พลีชีพสักการแด่พระบิดา

2) รับพระองค์ด้วยรักมั่นคน(ด้วยรักมั่นคง) นี่คือองค์ผู้ฟื้นชีวา
เชิญเราเข้ามาสนิทชิดพระองค์ เพื่อถวายกายใจด้วยรักซึ่อ-ตรง
ตามพระประสงค์ตราบจนชีพวาย

3) ทรงประทานอาหารสวรรค์(อาหารสวรรค์) คือชีวันเลือดเนื้อพระกาย
เพื่อเป็นเครื่องหมายรักอยู่คู่โลกา นำเราพ้นมลทินสิ่งร้ายในชีวา
เพิ่มรักศรัทธาและความไว้ใจ

4) รับพระองค์ด้วยรักซึ่งตรง(ด้วยรักซึ่อตรง) นี่คือองค์พระคริสต์ราชา
รวมชาวโลกาเป็นหนึ่งรักจริงใจ และอภัยให้กันดั่งองค์ทรง-ชัย
ทรงให้อภัยแก่เราทั้งมวล