สาธุการพระเจ้าสูงสุด

(ประพันธ์โดย Angelus)
==========================

(รับ) สาธุการแด่องค์พระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
เทพเทวาบรรเลงเพลงประสาน ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด

1) พระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าดิน พระสิริจงมีแด่พระองค์
ถวายพระพรแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ มวลมนุษย์รวมใจสดุดี

2) พระบุตราเครื่องบูชานิรันดร์ ปังสวรรค์ประทานแก่แผ่นดิน
พระวจนาตถ์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา นำมนุษย์รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

3) พระจิตเจ้าองค์ความรักเพิ่มพูน ตราประทับเกื้อกูลแก่วิญญาณ์
นำสันติสุขมอบให้ปวงประชา ได้เข้ามาเป็นบุตรของพระองค์