พระผู้ทรงฤทธิ์		เนื้อร้อง : คพ. วิจิตร ไตรภพ

ทำนอง : สง่า อารัมพีร์
==========================

พระผู้ทรงฤทธิ์ ทรงพลีชีวิต แทนเราทั้งหลาย
ทรงมอบพระกาย และพระโลหิต ให้มาสถิตกับเราทุกคน
ทรงดีเหลือล้น ให้เราคนจน ได้รับถ้วนหน้า
ให้เป็นสัญญา ว่าเราทุกคน จะสุขล้นพ้น ตลอดนิรันดร์