กำยาน			ส.แสงประสิทธิ์

บ้านเณรราชบุรี พ.ศ. 2514
====================================
(รับ) ขอให้คำภาวนา จากจิตข้าดุจเครื่องหอม ข้ายกมือกราบจอม
เจ้าดุจถวาย เครื่องบูชา

1) ขอองค์เจ้าพระคุณ โปรดการุณฟังคำข้า โปรดสดับรับภาวนา
ที่ข้าทูล แด่พระองค์

2) ขอทรงตั้งยามเฝ้า ปากข้าเจ้าดังจำนง โปรดรักษาโดยตรง
ที่ปากข้า อย่าหมางเมิน