พระคริสต์ชีวิตใหม่    		บ.พานุพันธ์

==============================

(รับ) พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ มีชีวิตใหม่รุ่งเรืองสุกใส
ความตายเหมือนเงาที่ผ่านไป แต่ชีวิตใหม่คือความหวังของเรา

1. พระองค์ตรัสว่าใครเชื่อในเรา ไม่มีวันม้วยมรณา
แต่จะมีชีวิตชื่นสุขหรรษา ชีวิตอมตะไม่รู้จักตาย
2. พระองค์คือความสว่าง องค์แห่งชีวิตความจริงและหนทาง
ท่ามกลางความร้ายชั่วบาปนานา พระองค์นำหน้าสู่ที่ปลอดภัย
3. พระองค์ตรัสว่าจงอย่าย่อท้อ ต่อความทุกข์ใดใด
ด้วยเราชนะโลกอย่างสดใส เชื่อใจคงมั่นอย่าผันหวั่นเกรง
4. พระกายพระโลหิตที่ได้ประทาน ก่อนวันรับทรมาน
กลับเป็นอาหารทิพย์แก่วิญญาณ ผู้ใดทานดื่มรอดพ้นแน่นอน
5. พระองค์ตรัสว่าใครติดตามมา เป็นศิษย์ของเรา
จะได้รับร้อยเท่าพันทวี ทั้งชีวิตหน้าสวรรค์ครอบครอง
6. พระองค์ตรัสว่าเคหะบิดา ที่พักมากมาย
เราจะไปจัดสรรไว้ให้คอยนับ ถึงวันจะกลับมารับท่านไป