วันทามารีอา		อ.ประจงกิจ

==========================

วันทามารีอาเปี่ยมด้วยหรรษทาน
พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้มีบุญกว่าหญิงใดใด
และพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญหนักหนา
สันตะมารีอา มารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน