ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าจอมโยธา)		พ.อานามวัฒน์

================================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา
สิริรุ่งโรจนา เต็มแหล่งหล้าว่า ศักดิ์สิทธิ์
ณ พระที่ประทับระยับวับวาวพราวตา
วิหารเรืองฤทธิ์เดชา เซราฟิมต่างพาร้อง ศักดิ์สิทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา
สิริรุ่งโรจนา เต็มแหล่งหล้า ว่าศักดิ์สิทธิ์