ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล			อานนท์  พิทักษ์นรชน

========================================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล พระเจ้าจอมจักรวาล
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล พระเจ้าจอมจักรวาล

พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน
สาธุการพระเจ้าสูงสุด สาธุการพระเจ้าสูงสุด ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์

ขอถวายพระพรผู้เสด็จมาในนามพระเจ้า ขอถวายพระพรผู้เสด็จมาในนามพระเจ้า
สาธุการพระเจ้าสูงสุด สาธุการพระเจ้าสูงสุด

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์