ความสุขแท้ (8 ประการ)		อ.ประจงกิจ/ส.ตรีนิกร

=======================================

หากว่าใครต้องการ จะรู้ถึงความสุขแท้
เชิญเข้ามารับฟัง พระเยซูดำรัสสอน
พระโอวาทบนภูเขา เป็นข่าวดีแก่คนทั้งโลก
ประทับนั่ง เผยพระโอษฐ์ ประทานพระวาจาทรงชีวิต

1) ความสุขแท้แก่ผู้มีใจยากจน ยอมมอบตนพึ่งพาพระเจ้า
ไม่อาจอยู่มีชีวิต ถ้าไม่มีพระองค์ทรงดูแล
2) ความสุขแท้แก่ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า เปี่ยมน้ำตาแห่งใจรักจริง
เพราะว่าบาปและความตาย ในชีวิตคนทั้งหลาย

3) เป็นความสุขแท้ แก่ผู้มีใจอ่อนโยน
4) เป็นความสุขแท้ แก่ผู้สร้างสันติสุข
5) เป็นความสุขแท้ แก่ผู้มีใจบริสุทธิ์
6) เป็นความสุขแท้ แก่ผู้มีใจเมตตา

7) ความสุขแท้แก่ผู้ที่หิวกระหาย ความซื่อสัตย์ต่อองค์พระเจ้า
เพราะพระองค์จะประทาน ให้ได้อิ่มเอมใจตลอดไป
8) ความสุขแท้แก่ผู้ที่ถูกเบียดเบียน เพราะความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
เพราะพระองค์จะประทาน พระอาณาจักรสวรรค์