สาลีบนพระแท่น		ส.ดำเนินสดวก

==============================

1) ทูลถวาย กายและใจ ร่วมกับพระทรงชัยในการบูชา
พระบิดา ทรงเมตตา โปรดได้รับบูชาจากข้าด้วยเทอญ
สาลีที่วางบนแท่นนั้นแทนดังดวงใจลูก กลับกลายเป็นพระกายพระบุตรา

2) ร่วมกับสงฆ์ คงถวาย ตามมอบหมายที่พระเยซูบัญชา
ร่วมเถิดหนา เป็นหนึ่งเดียว ด้วยความรักกลมเกลียวเป็นที่พอพระทัย
เห็นท่านรินเหล้าองุ่นผลงานจากทุนชาวเรา กลับกลายเป็นพระโลหิตฤทธา

(โซโลดนตรี)

พร้อมปังและเหล้าองุ่นพระสงฆ์ยังบูชาบนแท่น สู่เมืองแมนถึงองค์พระบิดา