อัลเลลูยา (พระวาจาพระคริสต์)   		

(ประพันธ์โดย Lazarus)
===========================

อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

พระวาจาพระคริสต์ เป็นดังชีวิตและเป็นดังแสงสว่าง