ในอ้อมพระหัตถ์    		คพ.วิจิตร ไตรภพ

============================
(รับ) ในอ้อมพระหัตถ์พระองค์ โปรดทรงพิทักษ์ตัวข้า
อารักษ์ค้ำจุนวิญญาณ์ เวลาข้าพักอินทรีย์

1. พระองค์ได้ทรงไถ่บาป ให้ข้าได้ลาภบาปหนี
อีกกรุณาปรานี ทั้งมีความสัตย์เรื่อยมา

2. สิริแด่พระบิดา ทั้งพระบุตราทรงศรี
อีกองค์พระจิตฤทธี สามนี้ข้ากราบบูชา