ข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีย์

Je te salue
==============================
1. ข้าเจ้าชาวไทย ไหว้แม่มารีย์ ขอแม่จงมี
ขอแม่จงมี จงมีพระทัยการุญ

(รับ) ขอโปรดชาวไทย ที่ใจเย็นอุ่นได้มาพึ่งบุญ
ได้มาพึ่งบุญ พึ่งบุญแห่งพระบุตรา

2. แม่จงฟังวอน ให้พรชาวไทย ขอแม่ดลใจ
ขอแม่ดลใจ ดลใจให้ไทยพึ่งบุญ

3. บรรดาญาติมิตร ที่จิตใจแข็ง ขอแม่ดัดแปลง
ขอแม่ดัดแปลง ดัดแปลงให้อ่อนละมุน

4. เมื่อคนผู้ใด ไร้อานิสงส์ ขอแม่โปรดส่ง
ขอแม่โปรดส่ง โปรดส่งประทานเป็นทุน

5. โปรดความสว่าง ทั่วทางทั่วเทศ ขอแม่ปกเกศ
ขอแม่ปกเกศ ปกเกศเอื้อเฟื้อเจือจุน

6. ผู้ใดใจจืด มัวมืดหมองหมาง ขอแม่นำทาง
ขอแม่นำทาง นำทางให้มาพึ่งบุญ

7. โปรดให้กางเขน ได้เป็นร่มไม้ ปกคลุมเทศไทย
ปกคลุมเทศไทย เทศไทยไว้ในพระคุณ