บทข้าพเจ้าเชื่อ 

(จากบทข้าพเจ้าเชื่อในมิสซา) ทำนองและเรียบเรียงโดย Lazarus
===================================

(พระสงฆ์ก่อ) ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
Credo in unum Deum

(1-2) พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ เนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้
(2) ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
(1) ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
(2) ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
(1) ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
(2) ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากองค์พระเจ้าแท้
(1) มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
(1-2) อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
(1) เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ เพื่อทรงช่วยเราให้รอด พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์
(2) พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีย์ พรหมจารีด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
(1-2) และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
(2) สมัยปอนทิอัสปิลาต พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
(1) ทรงสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้
(1-2) ทรงกลับคืนชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์
(1) เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
(2) พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
(1-2) รัชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
(2) ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
(1) ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
(2) ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
(1) พระองค์ดำรัสทางประกาศก
(2) ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากล และสืบเนื่องจากอัครสาวก
(1) ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
(1-2) ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ และคอยชีวิตในโลกหน้า อาแมน