สาธุการ (ในวันนี้...)			ส.อนนตพันธ์

===========================
1) ในวันนี้ดวงใจเกษมเปรมปรีดิ์ ร่วมยินดีเป็นสักขี ณ แท่นบูชา
ที่องค์พระคริสต์ได้พลีชีวา เป็นบูชาไถ่โทษบาปเราทั้งมวล

รับ) ลูกพากันมาร้องสาธุการถวายวันทา พร้อมเทพเทวาสักการ์แด่จอมราชัน
ผู้เป็นองค์ความรักหาใครใดมาเทียมทัน เจ้าชีวันเหล่าข้ากราบกรานพระองค์
อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา

2) ในวันนี้ลูกมานมัสการ ถวายชีวากายาพร้อมกับพระสงฆ์
ถวายแด่องค์พระบิตุรงค์ ผู้ได้ทรงดำรงอยู่ชั่วกาลนิรันดร์