โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า		ว.สุวรรณเจริญ

=========================

โอ้พระชน(ะ)นีของพระเป็นเจ้า
เหล่าข้าฯ ขอเข้ามาพึ่งพระเมตตา
โปรดช่วยลูกทั้งหลาย
กรุณาดับร้อนผ่อนคลาย
โปรดเมตตาปกป้องให้พ้นผองภัย

โอ้พรหม(ะ)จารี ทรงบุญที่ยิ่งใหญ่
โปรดแสดงให้เราเห็นองค์พระเยซูเจ้า
โอ้แม่ผู้กรุณาช่วยลูกและคุ้มครอง
ลูกขอปฏิญาณ จะรักมั่นคงในพระสัญญา