บทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์ (5)

(Magnificat)
==========================
(รับ) วิญญาณของข้าพเจ้าถวายสดุดี
จิตใจเปรมปรีดิ์ในผู้ไถ่กู้อันใหญ่ยง

1. พระองค์ทรงฟังคำ ทาสต้อยต่ำของพระองค์
ต่อนี้ชนประสงค์ เรียกข้าฯนี้ผู้มีบุญ
2. โอ้องค์พระทรงฤทธิ์ ประทานกิจประสิทธิ์คุณ
การใหญ่อันไพบูลย์ นำพระองค์ศักดิ์สิทธิ์เทอญ
3. ทรงพระกรุณา ชาวโลกากราบสรรเสริญ
ทรงโปรดความจำเริญ แก่ผู้มีความยำเกรง
4. พระองค์ทรงยกหัตถ์ ขจัดผู้ไม่ยำเกรง
พระฤทธิ์นี้นั้นเอง ไล่มารร้ายให้พิงพัง
5. พระองค์จะทรงไล่ ผู้ยิ่งใหญ่จากบัลลังก์
ยกคนสุภาพทั้ง ผู้สนใจในการบุญ
6. ชุบเลี้ยงผู้อดอยาก ให้มูลมากด้วยทรัพย์สุนทร์
ไล่เศรษฐีให้หนีซุน ซุกกลับเหย้ามือเปล่าไป
7. ทรงเอื้ออารีแสน อิสราเอลอีกข้าไท
ผู้เคยได้รับใช้ ซื่อต่อองค์พระทรงธรรม
8. ถ้อยคำนี้ตรัสแจ้ง แสดงแก่อับราฮัม
บุตรหลานพึงจดจำ พระธรรมนี้ใส่จิตใจ
9. สิริโรจนา พระบิดาเป็นอาจิณ
พระบุตรสุดแดนดิน พระจิตสิ้นตลอดกาล