พระชุมพา (1)			บ.พานุพันธ์

=================================

พระชุมพาของพระเป็นเจ้า
ลูกเฝ้ากราบกรานวันทาองค์พระทรงชัย
ผู้ให้ชีวิตอภัยความผิดทั้งมวล
ให้ลูกสมควรได้รับชีวิตนิรันดร์