ทั่วโลกา (The First Noel)

=====================================
1) ทั่วโลกาเริงรื่นหรรษา ถวายพรชัยทั่วหน้า
จอมราชาแห่งฟากฟ้า เสด็จลงมาในโลกา
ข้าพเจ้าก้มเกล้ากราบไหว้ พระผู้ไถ่ชาวโลกหล้า
พระบุตราทรงเกิดมา นำวิญญาณพ้นภัยพาล

(รับ)อัลเลลูยา อัลเลลูยา สาธุการแด่องค์พระกุมาร

2) เทวดามาจากฟากฟ้า ประจักษ์มาแจ้งข่าวสาร
ดูราชาวชุมพาบาล ท่านอย่าตระหนกตกใจ
ด้วยวันนี้พระผู้กู้หล้า บังเกิดมาตามตรัสไว้
ท่านจะพบพระทรงชัย ในรางหญ้าเป็นสำคัญ

3) ชุมพาบาลชวนกันไปเฝ้าพระเจ้าโลกาสวรรค์
ต่างก้มกราบอภิวันท์ สรร(ะ)เสริญพระกุมาร
แสงสว่างกลางนานาชาติ ผู้ประสาทความสุขศาสนต์
ทรงเกิดมาไถ่วิญญาณ ให้สำราญพ้นพาลภัย