บนหนทางแห่งรัก   		เอากุสติน

================================

1) บนหนทางชีวี พระองค์ทรงเป็นผู้ชี้นำมรรคา
ด้วยใจรักจริงจุดไฟศรัทธา จะติดตามพระวาจาองค์ทรงชัย

2)จึงอุทิศตนเดินตาม พระธรรมทรงนำชีวิตให้ก้าวไป
ยึดองค์พระเยซูผู้เป็นจุดหมาย จะทำตามน้ำพระทัยจนชีพวาย

(รับ)เราถูกเลือกสรรให้ทำงานของพระองค์ เป็นคริสตชนด้วยชีวัน
พระกาศพระวาจาด้วยใจที่ยึดมั่น และนำความรักพระองคฺ์ให้แพร่ไป

3) บนหนทางชีวี แม้เปลวเทียนดวงนี้จะมลาย
แต่ในพระองค์คือไฟอันสุกไส นำเราก้าวเดินไปตลอดทาง