สรรเสริญแด่พระเจ้า

============================

1) ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
พระองค์ได้ประทานพระบุตรเพื่อเป็นค่าไถ่
โดยยอมพลีพระชนม์ไถ่บาปเราที่กางเขน
เพื่อให้เราทุกคนทุกชาติหมดบาปมลทิน

(รับ) สรร(ะ)เสริญ สรร(ะ)เสริญ แด่พระเจ้าด้วยยินดี
สรร(ะ)เสริญ แด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี
เชิญมาเฝ้าพระเจ้าโดยพระนามพระเยซู
ถวายเกียรติพระองค์ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

2) พระองค์สอน-ถึงส่วนใหญ่ซึ่งได้กระทำ
ยินดีที่พระเยซูพระบุตรเป็นผู้นำ
ประหลาดใจนักหนาเมื่อเราเห็นพระเยซู
เป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ซึ่งเราเฝ้าดู