ความรักพระองค์    		บ.พานุพันธ์

====================================
1) ความรักพระองค์สุดล้นคณา จึงประทานมาพระบุตรสุดที่รัก
ให้พำนักกับเราทุกข์ยากลำเค็ญ ลำบากแสนเข็ญจนชีพวางวาย
2) ความรักพระองค์สุดจำนรรจา จึงเสด็จมายอมตายเพื่อลูกที่รัก
ด้วยใจภักดิ์ต่อความรักเยี่ยงบิดา จึงได้ยอมมาเพื่อไถ่โทษลูกทั้งมวล

(รับ) ความรักทั้งมวล ไม่คู่ไม่ควรกับความรักยิ่งใหญ่นี้
ควรที่เราทุกคน รู้คุณในพระองค์

3) ขอรักพระองค์สุดดวงฤทัย เพื่อตอบแทนใจที่รักลูกมากเพียงนั้น
ขอถวายโมทนาร้องสาธุการ พระคุณอนันต์ไม่มีวันหน่ายคลายใจ