โอ้แม่ช่วยลูกนี้

==============================

โอ้แม่มารีช่วยลูกนี้รักษาวิญญาณ
ลูกก้มกราบกรานไหว้วานพระมารดา

โปรดทรงการุญเกื้อกุลให้ลูกห่างราคี
โปรดเอื้ออารีช่วยชี้ช่องมรรคา

แม่เปี่ยมพระคุณอบอุ่นอุรา
โปรดช่วยลูกยาทุกเวลาเทอญ