บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 20) วิญญาณข้าพเจ้า กระหายหาพระองค์
ใคร่จะเห็นอานุภาพของพระองค์ อัลเลลูยา

บทสร้อยที่ 21) ท่านทั้งหลายจะได้เห็นพระเยซู ในแคว้นกาลิลี
ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ อัลเลลูยา

บทสร้อยที่ 22) จงร้องบทเพลงใหม่ สรรเสริญพระเจ้า
เพราะพระองค์ได้ทรงทำสิ่งมหัศจรรย์ อัลเลลูยา

บทสร้อยที่ 23) จงโห่ร้องรับพระเจ้า ด้วยเสียงกึกก้อง อัลเลลูยา

บทสร้อยที่ 24) จงขับร้องสรรเสริญองค์พระเจ้า*
จงถวายพรแด่พระนามของพระองค์ อัลเลลูยา