ขอมอบจิตใจ

=============================

กราบกรานวันทา พระบิดาผู้สร้างฟ้าดิน
ชนทั่วแดนดิน ถวิลถึงองค์ทรงชัย
ข้าฯ คนชั่วช้า ขอขมาเมตตาอวยชัย
ดวงจิตดวงใจ มอบไท้ด้วยใจรักจริง
กิจการที่ข้าฯ กระทำ ขอน้อมนำถวายทุกสิ่ง
ด้วยจิตใจจริง ไม่ทอดทิ้งทำตามบัญชา
จากใจดวงนี้ ขอพลีเป็นเครื่องบูชา
โปรดทรงเมตตาข้าฯ นี้ ผู้พลีด้วยเทอญ