สาธุการ

===================

(รับ) สาธุการ พระองค์ชั่วนิรันดร

1) สาธุการแด่พระบิดาผู้ ทรงสร้างชาวเรา
2) สาธุการแด่พระบุตรผู้ซึ่ง ไถ่โทษชาวเรา
3) สาธุการแด่พระจิตผู้ซึ่ง รวมจิตใจเรา