แด่พระองค์			ชัชวาล ลิ้มสุวรรณ

========

1) ส่งใจ ณ แท่นบูชา ด้วยวิญญาณ์ ซึ่งตราความรักพระองค์
ร่วมถวายด้วยใจมั่นคง พร้อมกับพระสงฆ์ด้วยชีวี (ด้วยจิตใจภักดิ์รักพระองค์)

2) โปรดเปลี่ยนปังเป็นพระกาย องุ่นถวายผันกลายเป็นพระโลหิต
ซึ่งเป็นความรักขององค์พระคริสต์ ลบรอยความผิดชาวเราที่ทำผ่านมา

(รับ) ถวายพระองค์ด้วยใจภักดี ชีวีพร้อมพลีเป็นเครื่องบูชา (นำพาชีวา)
ถวายด้วยกาย ใจและวิญญาณ เพื่อเป็นบูชาสักการ์พระองค์