บนจานรองแผ่นปัง             	เนื้อร้อง: ภิรมย์ พันธุมจินดา

ทำนอง: ต่างประเทศ
============================

1. บนจานรองแผ่นปังทรงฤทธิ์
ข้าฯ ขออุทิศมอบใจและกาย
ความประพฤติความคิดทั้งหลาย
ขอถวายให้แด่พระองค์

2. ข้าฯ ขอเป็นดั่งเช่นหยาดน้ำ
ที่เคล้าผสานอยู่ในกาลิกส์
ขอได้ร่วมกับองค์ทรงฤทธิ์
เพื่อนิมิตเป็นพลีบูชา

3. ขอให้ข้าฯ อยู่ในพระองค์
จำนงทุกวันจิตมั่นไม่คลาย
แม้มิทรงก็คงมลาย
ข้าฯ เพียงหมายพระองค์ทรงโปรด