เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า			(เทเซ่)

(Confitemini Domino)
====================================

เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า พระผู้ทรงความดี
เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า อัลเลลูยา

==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997