ผู้ชอบธรรม (ฉลองนักบุญ)		อ.ประจงกิจ

=========================

1) ผู้ชอบธรรม ยิ่งกว่าใครใคร สุขในฤทัย เปี่ยมล้นดวงใจ
พร้อมเดินก้าวไป ฝั่นใฝ่ความดี

2) มั่นในพระธรรม ประจำชีวัน จะเปี่ยมสุขล้ำ ในชีวิตนี้
และชีวิตหน้า ก็จะได้มี ความสุขนิรันดร์

(รับ) ดังท่านนักบุญ (ทั้งหลาย) มอบถวายได้แม้ชีวี
สู้ทนลำบากไม่หลีกหนี เพื่อเป็นสักขีเพื่อเป็นพยาน

แด่พระเจ้า แด่พระองค์