ศักดิ์สิทธิ์ (ข้าแต่พระเป็นเจ้า)

=============================


ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระเจ้าแห่งจอมทัพ
พระเกียรติมงคลของพระองค์ เต็มทั้งสวรรค์และแผ่นดิน
สาธุการในที่สูงสุด ขอถวายพรแด่ผู้ที่มาในนามของพระเป็นเจ้า
โฮซานนาในที่สูงสุด