พระวาจาบันดาลชีวิต    		เอากุสติน

=============================

1. ใครฟังพระวาจาแต่ไม่เข้าใจ มารร้ายมาแย่งชิง
กังวล ลุ่มหลงในทุกสิ่ง เปรียบพืชที่ตกตามกอหนามขึ้นปกคลุม
2. พืชตกลงบนหิน เปรียบใครได้ยินวาจาและเก็บไว้
แต่หากมีความทุกข์ใจ เหตุวาจานั้น เขาละทิ้งทันที

3. ส่วนพืชที่ตกตามเนื้อดินดี เปรียบผู้ที่ได้ฟังพระวาจา
และเข้าใจในพระวาจานั้น เกิดผลร้อยเท่าทวีคูณ

4. ดังหยาดฝน ไม่กลับไปบนฟ้างาม
ก่อนได้รดน้ำ ให้ชุ่มแผ่นดินฉันใด
ดังพระวาจา ประทานแก่ผู้ไว้วางใจ
ไม่คืนกลับไป ก่อนได้หล่อเลี้ยงจิตใจฉันนั้น (ซ้ำข้อ 3-4)