เชิญนมัสการองค์พระเจ้า			(เทเซ่)

(Adoramus te O Christe)
==============================

โอ้ เชิญนมัสการองค์พระเจ้า


==========================================
Ateliers et Presses de Taze, 71250 Taize-Communaute, France, 1997