สุขในความรักพระเจ้า

(อ.ประจงกิจ)
=============================

1) เราล้วนมีสุขใจ สุขในความรักพระเจ้า
พระพรของพระองค์ช่วยเรา เข้าใจในพระวาจา
ไปและเป็นพยาน กล้าหาญอุทิศชีวา
ประกาศความรักพระบิดา ให้คนทั่วโลกาถวายพร

(รับ) ตั้งใจ รักจริงทุกสิ่ง ไม่ละทิ้งแนวทางพระธรรม
โปรดทรงเพิ่มพระคุณหนุนนำ เพื่อทำตามน้ำพระทัย

2) เราล้วนเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวอยู่ทุกคืนวัน
พระกายพระโลหิตผูกพัน ชีวันอยู่ในพระองค์
เราล้วนเป็นพี่น้อง ปรองดองด้วยรักซื่อตรง
หนึ่งเดียวในพระคริสต์มั่นคง มุ่งตรงสู่สวรรค์นิรันดร