องค์พระผู้เป็นเจ้า

=========================================

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โปรดทรงพระกรุณาเทอญ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โปรดทรงพระกรุณาเทอญ

โอ้องค์พระคริสต์ผู้พลีชีวา โปรดกรุณาชาวเราคนบาปทั้งหลาย
โอ้องค์พระคริสต์ผู้พลีชีพวาย โปรดกรุณาชาวเราด้วยเทอญ

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โปรดทรงพระกรุณาเทอญ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โปรดทรงพระกรุณาเทอญ

โปรดทรงพระกรุณาเทอญ