หลอมรวมกาย	ดนตรีโดย Bernard Sexton

คำร้องภาษาไทย โดย นรินทร์ ประสพภักดี
======================================


ผู้คนมากท้นท่วม ต่างพร้อมหลอมรวมกาย หนึ่งเดียวกันไม่เสื่อมคลาย เมื่อได้มา..
ถ้วยแห่งพระโลหิต แผ่นปังชีวิตล้ำค่า กินดื่มกันถ้วนหน้าตราบชั่วกาลนาน..

1.ชุมนุม คับคั่ง พรั่งพร้อม รายล้อมรอบโต๊ะพระอาจารย์ ในพระวาจาทรงขาน
สำแดงว่าพระท่านสนิทแนบชิดข้า (*)

2.แม้สิ้นพระชนม์ยังกลับฟื้น รำลึกคืนวันผันผ่าน ทรงละชีพพลีสักการ
ให้เรารอดพ้นผ่านห้วงบาปมรณา (*)

3.รวมใจ หมายมาด ประกาศไป บอกโลกไว้ให้ได้ยึดมั่น ว่ารักพระคริส(ต)เจ้านั้น
หลอมเราเป็นร่างท่านพันผูกกันเรื่อยมา (*)

4.คือปังที่พาให้เรา เหล่าคริสตชนเข้างาน ฉลองรักแท้แผ่ไพศาล
นักบุญสวรรค์กราบกรานทั่วน่านนภา (*)

5.ถึงแม้เพื่อพรากแยกจากกัน จิตเรานั้นชุ่มฉ่ำสำราญ จะขอผดุงมุ่งสืบสาน
น้อมนำกระแสท่านที่เรียกขานข้า (*)

========================================================
บันทึกโน้ตดนตรีโดย ชลัชนัย ซื่อเกียรติขจร
ดำเนินการจัดทำโดย แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
"Though We Are Many" for the 50 International Eucharistic Congress, Dublin, Ireland 2012