ไปประกาศพระนาม    		จรัล  C.Ss.R.

==================================
(รับ) จงไปป่าวประกาศพระนามของพระเป็นเจ้า
แก่ชนทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาหาพระองค์

1) พระจิตเจ้าทรงดลใจ ส่งข้าฯไปทั่วแดนดิน
นำสันติสุขให้ทุกถิ่น ความยินดีให้ปวงประชา

(ลงท้ายข้อ 1-3) ทรงส่งข้าฯ ออกไป พร้อมกับให้คำสัญญา
ว่าจะอยู่คู่ตัวข้าฯ ตราบชั่วฟ้าดินมลาย

2) พระจิตสถิตกับข้าฯ มีบัญชาให้ข้าฯ ไป
เปลื้องทุกข์ผู้ร่ำร้องไห้ บรรเทาใจผู้เศร้าโศกา

3) องค์พระจิตผู้ฤทธี ผู้ให้ชีวีแก่ทุกคน
จงไปช่วยคนยากจน เบื้องบนทรงมีพระบัญชา