กุหลาบพรหมจารี

(นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู)
==============================

(รับ) นักบุญเทเรซา นักบุญเทเรซา
ขอโปรดช่วยวิงวอนเทอญ

1) กุหลาบพรหมจารี สุมาลีสวรรค์ บานส่งกลิ่นรื่นชื่นดวงมาน
ในอุทยานการ์แมล สุมาลีที่ดีแสนทั่วดินแดนสรรเสริญ

2) เมื่อเราหมั่นสวดภาวนา เธอสัญญาแก่เราไว้ จะขอพระองค์ทรงชัย
ประทานให้ซึ่งพระคุณ อานิสงส์ลงมาหนุน ให้อบอุ่นดวงใจ

3) ยามมืดมนเหมือนราตรี ขณะที่เราสงสัย จะเดินทางไปอย่างไร
ขอโปรดให้เห็นดารา ที่แสงงามอร่ามฟ้า ส่องลงมานำทาง

4) โปรดพิทักษ์มิสซังไทย โปรยปรายสายสุมาลี จากฟากฟ้าสู่ธาตรี
ด้วยปรานีคอยกูลเกื้อ ให้ความรักและความเชื่อ มีมากเพื่อมั่นคง