บทพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ		บ.พานุพันธ์

======================================
(พระสงฆ์)
ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ

(สัตบุรุษ)
พระคริสตเจ้า ได้สิ้นพระชนม์
พระคริสตเจ้า ได้ทรงกลับคืนชีพ
พระคริสตเจ้า จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อยืนยันถึงเกียรติมงคลและอานุภาพ