สุขใจเมื่อใกล้พระองค์			ส.ดำเนินสดวก

===============

1) ดวงใจข้าฯ มอบแด่องค์ พระผู้ดำรงยืนยงมั่นคงเสมอ
ให้การบูชา ศักดิ์สิทธิ์และเลิศเลอ จงร่วมใจเสนอถวายแด่พระองค์

2) วิงวอนแด่องค์พระคริสต์ ได้โปรดสถิตในใจข้าเจ้าเถิดหนา
โปรดให้ข้าฯ ทิ้งสิ่งเลวและชั่วช้า ด้วยใจปรารถนาจะรักแด่พระองค์

(รับ) จงรับดวงใจของข้าฯ ไปด้วย ขอพระทรงช่วยปกปักษ์พิทักษ์ตัวข้าฯ
ให้วิญญาณรอดพ้นสู่ความเมตตา ดวงใจชื่นหนักหนา เมื่ออยู่กับพระองค์

3) สุขใจเมื่อใกล้พระองค์ เมื่อข้าฯ เดินตรงตามองค์ไม่ขอเปลี่ยนใจ
ข้าฯ จะเดินตามพระองค์นั่นเรื่อยไป ด้วยความรักจากใจ จะสุขนิรันดร