โอ้พระเยซูพระผู้เป็นใหญ่

Parle, commande, regne
==============================
1.โอ้พระเยซูพระผู้เป็นใหญ่ โลกลืมหลงใหลไม่พึ่งพระคุณ
ขอเป็นราชะทรงพระการุญ คุ้มครองเกื้อหนุนแก่ชาวโลกา

(รับ) โอ้พระมหาเยซู ขอโปรดค้ำชูสยาม
ให้ไทยรู้จักพระนาม ทั่วคามเขตแขวงแหล่งไทย

2.โอ้พระเยซูพระผู้เป็นเจ้า ข้าฯข้อน้อมเกล้าถวายวันทา
ผู้เป็นราชะแห่งพระราชา กำเนิดโลกมาแต่ดึกดำบรรพ์

3.โอ้พระเยซูพระผู้ประเสริฐ กษัตริย์ล้ำเลิศใครจะเทียมทัน
ทรงละโลหิตอุทิศชีวัน เปิดทางสวรรค์แก่คนทั่วไป

4.โอ้พระเยซูพระผู้ทรงฤทธิ์ กษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ครงพระสมัย
ข้าฯขอยกจินอุทิศดวงใจ ขอรักพระทัยพึ่งพระเดชคุณ

5.โอ้พระเยซูพระผู้ทรงฤทธิ์ ในศีลสถิตให้จิตจรูญ
โอ้พระมหาราชาทรงคุณ ขอโปรดค้ำจุนชาวโลกทั่วไป

6.โอ้พระเยซูเอ็นดูเหล่าข้า โปรดเป็นราชาแห่งข้าฯคนไทย
ให้ชาวสยามสู่ความกลับใจ ชวนกันกราบไหว้ฉลองพระคุณ